Welcome to Property tax department !

Pay Your Property Tax before 31st May 2015 and get 5% or 10% Discount.

जर तुमच्या मिळकतीचे किंवा तुमच्या सोसायटीत दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक चेक्स (Cheques) किंवा डी.डी. (D.D.) असतील,

               तर कृपया ९५९५६६४४४४ किंवा ९०२८८७७५१५ ह्या दुरध्वनी क्र. वर संपर्क साधा, आमचे प्रतिनिधी आपणापर्यंत येऊन त्याची पावती घरपोच आपणास देतील.

PMC Connect Services

Collection Centers & Other Locations Under PMC

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम २६७ अ नुसारच्या मिळकतकर आकारणीबाबत परिपत्रक

तीन पट आकारणी एकपट करणे साठी फॉर्म

एकपटीने नवीन आकारणी करणे साठी फॉर्म

  You can Pay your property Tax in any Cosmos and  HDFC Bank in Pune by Cash or Cheque mode.