Welcome to Property tax department !

माजी सैनिक, संरक्षण दलातील शौर्य पदक धारकांना मिळकत करातून सवलत मिळण्यासाठीचा अर्ज

Solar, Vermiculture and Rain Water harvesting बाबत मिळकतकर मध्ये सवलत मिळणेकरिता चा अर्ज

दुबार मिळकत फॉर्म

Get NO Dues Certificate

PMC Connect Services

Collection Centers & Other Locations Under PMC

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम २६७ अ नुसारच्या मिळकतकर आकारणीबाबत परिपत्रक

तीन पट आकारणी एकपट करणे साठी फॉर्म

एकपटीने नवीन आकारणी करणे साठी फॉर्म

  You can Pay your property Tax in any Cosmos and  HDFC Bank in Pune by Cash or Cheque mode.