• PMCPUNE
  • PMCPUNE

PT3 Concession

स्व:वापराकरिता निवासी मिळकतींना देण्यात येणारी ४०% सवलत न मिळालेल्या मिळकतींची यादी (सन २०१९ नंतर आकारणी झालेल्या व जी.आय.एस. सर्वेमध्ये सवलत काढलेल्या मिळकती)